Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜμΕ

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜμΕ

fuel-pass2

Ξεκινησε η υποβολή αιτήσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κάλυψης τόκων του υπουργείου Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα κάλυψης των τόκων ισχύει για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο και έρχεται σε συνέχεια της αναστολής των χρεολυτικών δόσεων που έχουν ανακοινώσει οι τράπεζες και αφορά τις συνεπείς επιχειρήσεις, δηλαδή όσες εξυπηρετούσαν κανονικά τις υποχρεώσεις τους έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Την ενίσχυση μπορούν να λάβουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και με την προϋπόθεση να απασχολούν στις 31.12.2020 ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν στις 19.3.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος «Εργάνη».

Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Επιδότηση Τόκων ΜΜΕ Υφιστάμενων Δανείων Πληττόμενων από COVID-19». Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 15/4/2020 και ώρα 12.00 έως και την 30.6.2020 ώρα 17.00. Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ της επιχείρησης, ένα ψηφίο ανά ημέρα, με πρώτο το ψηφίο 1. Ετσι την πρώτη ημέρα έναρξης των υποβολών αποκτούν δυνατότητα υποβολής τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 1, τη δεύτερη αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 2 κ.ο.κ. έως τη δέκατη ημέρα όπου αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 0. Από την 11η ημέρα και μέχρι και τις 30.6.2020 δύνανται να υποβάλει το σύνολο των ληπτών ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους τριών (3) μηνών που οφείλονται από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, με βάση τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις. Ειδικά για τις συμβάσεις πίστωσης με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς, καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο –πριν ή κατά την 31/3/2020– προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου πιστωτικού ορίου κατά την 1η Απριλίου 2020. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει η κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  1. Να δραστηριοποιούνται στις 19 Μαρτίου 2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
  2. Να περιλαμβάνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) όπως ορίζονται από τον κανονισμό της Ε.Ε.
  3. Να μη βαρύνονται με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
  4. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της έξαρσης της νόσου COVID-19.
  5. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
  6. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

Πηγή: Καθημερινή

Back to top