Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά την επιχείρηση μας καθώς προτεραιότητά μας είναι η ευημερία και τη πρόοδος της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε, η διαφάνεια και η ηθική ακεραιότητα. Η επιχείρηση μας Νικόλαος Γκαμπλιάς | Βασιλική Γκαμπλιά & Συνεργάτες τοποθετεί στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του τον άνθρωπο και αναπτύσσει στοχευμένες δράσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή, τον ανθρωπισμό, την επιχειρηματικότητα και την αειφορία. Η επιχείρηση μας μεριμνά για την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών (πελάτες, προσωπικό, προμηθευτές, τοπική κοινωνία και δημόσιος τομέας). Επιπρόσθετα εφαρμόζουμε μία σειρά μέτρων και διαδικασιών που ενδυναμώνουν την ορθή εταιρική διακυβέρνηση και υπευθυνότητα αξιοποιώντας στο έπακρο το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015. Απώτερος σκοπός η συνεισφορά στη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας στην οποία επιχειρούμε.

Για το προσωπικό μας εξασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες, προάγοντας τη συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης είτε ενδοεπιχειρησιακά είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς. Επίσης, βελτιώνουμε συνεχώς το εργασιακό περιβάλλον με στοχευμένες παρεμβάσεις και προωθούμε την προσφορά ίσων ευκαιριών, την ίση μεταχείριση, καθώς και την αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης στους ανθρώπους μας. Διαμορφώνουμε ένα Σύστημα Εσωτερικής Επικοινωνίας που προάγει την κάθετη και οριζόντια επικοινωνία και ενδυναμώνει την εταιρική κουλτούρα και παράλληλα διατηρούμε απαρέγκλιτα την ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας.

Η επιχείρηση μας Νικόλαος Γκαμπλιάς | Βασιλική Γκαμπλιά & Συνεργάτες αριστοποιεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες ως προς τους πελάτες της υιοθετώντας νέες τεχνολογίες. Ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προχωρούμε σε διεξαγωγή έρευνας με στόχο την παρακολούθηση των αντιλήψεων των πελατών για την δημόσια εικόνα της επιχείρησης και τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής μας πολιτικής μειώνουμε δραστικά το ενεργειακό μας αποτύπωμα, και αυτοματοποιούμε διαρκώς τις διαδικασίες λειτουργίας μας ώστε να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά όπου είναι εφικτό, χωρίς εκτύπωση σε κανένα στάδιο. Επίσης, αναβαθμίσαμε τον εξοπλισμό εκτυπώσεων ώστε να χρησιμοποιείται εκτύπωση διπλής όψης ή να χρησιμοποιείται μικρότερη επιφάνεια εκτύπωσης.

Για τη τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, προχωρούμε σε αφιλοκερδή παραχώρηση υπηρεσιών σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρισας, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

 

 

Back to top