Προδημοσίευση της Δράσης «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων εθνικού μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19»

Προδημοσίευση της Δράσης «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων εθνικού μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19»

europe-sme

Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 έως 100.000 ευρώ. Το ποσό επιχορήγησης είναι τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, διάφορα λειτουργικά έξοδα.
Σε ποιους απευθύνεται
ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».
Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση
Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια Να …

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια
Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020
Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις
Το άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ
Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

 

Προϋπολογισμός

€ 60.000.000


Back to top