Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην Θεσσαλία- «ΑΝΑΣΑ»

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην Θεσσαλία- «ΑΝΑΣΑ»

fuel-pass2

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Σε ποιους απευθύνεται
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με βασικές προϋποθέσεις:
• Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019
• Να έχουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας
• Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερο από 50 εργαζόμενους
• Το άθροισμα των εξόδων της χρήσης 2019 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 10.000 ευρώ

Τι χρηματοδοτείται
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:
• των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
• των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
• του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
• του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
• του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες) διάφορα λειτουργικά έξοδα,
όπως δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2019.

Διάρκεια υλοποίησης
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021.

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:
• Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης
• Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

Περίοδος υποβολής:
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 13/10/2020

Back to top