Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2020

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2020

φοροελαφρύνσεις

Κατά τον μήνα Μάρτιο 2020, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή:

i. έως τις 3.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κατάστασης με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στις 31.12.2019 πλοιοκτητών ρυμουλκών, για το διαχωρισμό σε υπαγόμενα και μη στο τέλος ρυμουλκών,

ii. έως τις 3.3.2020 πραγματοποιείται η διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων του έτους 2019 ορισμένων υπόχρεων,

iii. έως τις 8.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή καταλόγου ελεγχόμενων προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες έτους 2020 (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., ελεγχόμενη περίοδος 1.1.2019 έως 31.12.2019), σύμφωνα με την από 28.2.2020 ανακοίνωση παράτασης στο Π.Σ. pothen.gr,

iv. έως τις 10.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για μεταφορά φορολογικής κατοικίας κατά το έτος 2019,

v. έως τις 12.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 29 του άρθ. 66 του ν.4646/2019 (παύση βάρους οφειλών αλληλεγγύως και προσωπικά ευθυνόμενων προσώπων),

vi. έως τις 13.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα φορολογικού έτους 2019 (εκτός των περιπτώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία),

vii. έως τις 13.3.2020 πραγματοποιείται η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες (σ.σ. ο e-ΕΦΚΑ θα αναρτήσει στις 16.3.2020 τα νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές του μηνός Ιανουαρίου 2020, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή 20.3.2020),

viii. έως τις 16.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή – φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την από 28.2.2020 ανακοίνωση παράτασης από το Ο.Ε.Ε.,

ix. έως τις 31.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης αναστολής Φ.Π.Α. υποκείμενων στον φόρο που το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 πραγματοποίησαν φορολογητέες εκροές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»,

x. έως τις 31.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε € συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε € για το προηγούμενο έτος, υπόχρεων άθρ. 25 του ν.27/1975 (άρθ. 43 ν.4111/2013),

xi. έως τις 31.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης για τον προσδιορισμό του τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων,

xii. έως τις 31.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός Φεβρουαρίου,

xiii. έως τις 31.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή (άρθ. 5Α Κ.Φ.Ε.),

xiv. έως τις 31.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους,

xv. έως τις 31.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης και καταβολή 1/4 εισφοράς επί του συναλλάγματος επιχειρήσεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975 για το έτος 2019,

xvi. έως τις 31.3.2020 πραγματοποιείται η διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες ύδρευσης,

xvii. έως τις 31.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων και οντοτήτων με φορολογικό έτος που έληξε στις 30.06.2019 και

xviii. έως τις 31.3.2020 πραγματοποιείται η υποβολή της αίτησης στο ΚΕΑΟ για την επανένταξη απωλεσθείσας ρύθμισης του ν. 4611/2019, για οφειλέτες μη μισθωτούς, πρώην ΟΓΑ, εργοδότες καθώς και σε όσους έχουν οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές

Πηγή: taxheaven

Back to top