Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας

Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας

gamplias fund1

Στόχος των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των ΣΣΚ μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level), διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system level), κ.α.
Σε ποιους απευθύνεται

Δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς
Επιχειρήσεις
Λοιπά Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα

Περίοδος υποβολής

από 26/9/2019 έως 29/11/2019 (ώρα 14:00)

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση για έρευνα / καινοτομία / τεχνολογική ανάπτυξη
Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις
Επενδυτικά Σχέδια & επιδότηση Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) …
Τι χρηματοδοτείται

Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού
Λειτουργικές δαπάνες σε δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων)

Προϋπολογισμός

€5.300.000

Αναλυτικά:

Τομέας αγροδιατροφής:
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 640.000 €
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 640.000 €
Αττική: 160.000 €
Στερεά Ελλάδα: 64.000 €
Νότιο Αιγαίο: 96.000 €
ΣΥΝΟΛΟ: 1.600.000

Υπόλοιποι θεματικοί τομείς:
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 1.554.000 €
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 851.000 €
Αττική: 1.147.000 €
Στερεά Ελλάδα: 81.000 €
Νότιο Αιγαίο: 67.000 €
ΣΥΝΟΛΟ: 3.700.000 €

Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας (1ης και 2ης Πρόσκλησης) εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 24.000.000 ευρώ.

Back to top